قوانین بازاریابی


1- رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و آیین نامه مربوط به آن در بستر مبادلات الکترونیک بر عهده ی بازاریاب خواهد بود .


2- بازاریاب از کالا هایی که تبلیغ یا فروش آنها در اینترنت مجاز میباشد آگاه بوده و در چهارچوب تبلیغات قانونی در فضای قانون تجارت الکترونیک فعالیت خواهد داشت هرگونه تبلیغات وی مبتنی بر واقعیت و قابل اثبات و بی طرفانه خواهد بود .


3- هرگونه اطلاعات بازاریاب از مشتری و نیز فروشگاه وب و تامین کنندگان کالاها محرمانه تلقی شده ، بازاریاب حق انتشار آنها را نخواهد داشت .


4- تماس بازاریاب با هر یک از تامین کنندگان کالاهای مورد فروش توسط فروشگاه وب ممنوع میباشد .


  5- بازاریاب مکلف به حفظ حقوق خریداران و نیز تامین کنندگان در چهار چوب قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود .


  6- هیچگونه رابطه استخدامی فیما بین فروشگاه وب و بازاریاب ایجاد نشده و این توافق خارج از شمول قانون کار میباشد .

 

7- تخلف از هر یک از این بندها یا قوانین و مقررات مربوطه یا شکایت خریدارن محصولات حق فسخ یک جانبه این توافق را به فروشگاه وب داده و آدرس بازاریاب مسدود خواهد شد.


8- هرگونه خسارت وارد شده ناشی از تخلف بازاریاب با برآورد فروشگاه وب از محل مطالبات بازاریاب یا هر محل دیگر قابل مطالبه و وصول خواهد بود .


در صورت تمایل به شروع کار بازاریابی محصولات فروشگاه وب، لازم است کلیه بندهای فوق را مطالعه نموده و با علم و آگاهی از قوانین و با اختیار کامل، کلیه مفاد و تعهدات ناشی از آن را قبول نمایید.