شرایط عضویت

شما با تایید و ارسال این فرم به سایت توافق نامه زیر را تایید کرده اید:

1- تمامی مسئولیت شرعی ، قانونی ، مدنی فروشگاه ایجاد شده را می پذیرید و متعهد به رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی هستید.
2- قوانین سایت درخصوص نحوه و شرایط استفاده ، شرایط فروش فایل ، مصادیق فروش مجرمانه ، حریم خصوصی اعضاء ، رفع مسئولیت را خوانده و کاملا آگاه هستید و بصورت کامل متعهد به اجرای آنها خواهید بود و درصورت وقوع جرم مسئولیت شرعی ، قانونی ، مدنی به عهده شما خواهد بود.
3- با ثبت نام در فروشگاه فایل پذیرش این توافق نامه را اعلام می کنید.